Press "Enter" to skip to content

Да го разбудиме парламентот: Приклучи се кон борбата за правда

Се прашуваш како може да се приклучиш во борбата за правда? За корупцијата во судството и обвинителството мора да зборуваат оние кои што се за тоа избрани од народот. Приклучи се во борбата за правда и пиши им на пратениците кои бираат клучни луѓе во правосудните институции. Еве зошто и како.

Зошто?

Случајот „Убиство во Тетово“ е еден од низата скандали за правосудниот систем кој наместо правда за граѓаните, испорачува спас од прогон на елитите. Една институција има моќ да покрене важни прашања – Собранието на Република Северна Македонија кое што на предлог на партиите ги избира клучните лица во судската власт како членовите на Советот на обвинители и Судскиот совет, Државниот јавен обвинител, уставните судии.

Комисијата за политички систем и односи меѓу заедниците во Собранието има надлежност да расправа за судството, адвокатурата и обвинителството. Членовите на оваа комисија можат да свикаат надзорна расправа на која ќе биде отворена дебата и ќе бидат повикани лица од интерес кои јавно ќе одговараат на поставените прашања. На крај на расправата, комисијата ќе треба да донесе заклучок и предлози за како да се подобри состојбата во правосудните органи.

Овие луѓе имаат одговорност, да ги потсетиме на нивните должности. Ако пратениците не одговорат на нашите барања, ќе покажат дека не стојат на страната на граѓаните. Туку го штитат интересот на мала група луѓе со моќ и влијание.

Како?

Испрати маил со следната порака на Претседателот на Собранието и до Генералниот секретар на Собранието кој ќе ја препрати пораката до сите 120 пратеници за да се покрене надзорна расправа за работата на институциите на правосудниот систем во државата, обвинителството и судот.

(ископирајте ги електронските адреси и пораката и пратете ги преку вашиот маил)

To: pretsedatel@sobranie.mk, sobranie@sobranie.mk

CC: irlmacedonia@irl.mk

Subject: Барам надзорна расправа за работата на правосудните институции

Почитувани,

Вие ја имате моќта да покренете надзорна расправа за работата на судиите и обвинителите ширум земјава. Случајот „Убиство во Тетово“ е еден од низата скандали за правосудниот систем кој наместо правда за граѓаните, испорачува спас од прогон на елитите. Ве повикуваме како наши избраници да ги направите првите чекори да се расветлат причините за ниската доверба на граѓаните во правосудните институции. Бараме на таа надзорна расправа да ги повикате лицата од интерес кои имаат одговорност да обезбедат правда во чесни процеси.

TË ZGJOJMË KUVENDIN: BASHKOHU ME LUFTËN PËR DREJTËSI

E pyesni vetën se si mund të bashkohen në luftën për drejtësi? Për korrupsionin në gjyqësor dhe prokurori patjetër të flasin ata që janë të zgjedhur nga populli. Kyçu në luftën për drejtësi dhe shkruaji deputetëve të cilët zgjedhin personat në pozitat kyçe në institucionet e drejtësisë.
Ja pse dhe si duhet të shkruani.

PSE?
Rasti “Vrasje në Tetovë” është njëri prej disa skandaleve në sistemin gjyqësor i cili në vend se të sigurojë drejtësi për qytetarët, siguroi shpëtimin nga përndjekja penale për elitat. Një institucion e ka fuqinë që të ngrit çështje shumë të rëndësishme – Kuvendi i Republikës së Maqedonisë së Veriut e cila në propozim të partive i zgjedh personat kyç në pushtetin gjyqësor si dhe anëtarët në Këshillin e prokurorëve si dhe në Këshillin gjyqësor, Prokurorin publik dhe Gjykatësit kushtetues.

Komisioni për sistem politik dhe marrëdhënie mes komuniteteve në Kuvend ka kompetenca që të diskutojë për gjyqësorin, avokaturën dhe prokurorinë.
Anëtarët e këtij komisioni mund thërrasin seancë mbikëqyrëse ku do të jetë debati i hapur dhe do të ftohen personat që janë pjesë e interesin të cilët do të përgjigjen publikisht në pyetjet e parashtruara.
Në fund t diskutimit komisioni do të nxjerrë konkluzion dhe propozime se si mund të përmirësohet gjendja në organet e drejtësisë.

Këta njerëz kanë përgjegjësi, le tua kujtojmë obligimet që i kanë. Nëse deputetet nuk përgjigjen në kërkesat tona do të dëshmojnë se nuk qëndrojnë në anën e popullit. Përkundrazi, ata mbrojnë interesat e grupeve të vogla që kanë fuqi dhe ndikim.

SI?
Dërgo email me këtë porosi deri tek Kryetari i Kuvendit, Sekretari i përgjithshëm i Kuvendit i cili duhet ta dërgojë deri tek të gjithë 120 deputetet tjerë që të nis debati mbikëqyrës për punën e institucioneve të sistemit të drejtësisë në shtet, prokurorinë dhe gjykatën.

To: pretsedatel@sobranie.mk, sobranie@sobranie.mk

CC: irlmacedonia@irl.mk

Subject: Kërkoj debat mbikëqyrës për punën e institucioneve të drejtësisë

Të nderuar,

Ju e keni fuqinë që të nisni debat mbikëqyrës për punën e gjykatësve dhe prokurorëve në këtë vend. Rasti “Vrasje në Tetovë” është njëri vetëm nga disa skandale në sistemin e drejtësisë i cili në vend se të sigurojë drejtësi për qytetarët, siguron shpëtim nga përndjekja për elitat. Ju bëjmë thirrje që si të përzgjedhurit e popullit ti bëni hapat e para që të qartësohen arsyet për besimin e ulët tek qytetarët në organet e drejtësisë. Kërkojmë që në atë debat mbikëqyrës të ftohen  edhe persona që kanë interes dhe që kanë përgjegjësi që të sigurohet drejtësia në procese të ndershme.

Повеќе од Насловна десноПовеќе теми во Насловна десно »