Press "Enter" to skip to content

Донирај

БОРИ СЕ СО НАС

Вашите донации ги финансираат нашите истражувања и ни помагаат да разоткриеме домашна, регионална и меѓународна корупција и организиран криминал. Со донирање стануваш наш сојузник и поддржувач во борбата против корупцијата.

За денарски уплати, користете ги следните инструкции:

Назив: Здружение на граѓани ИСТРАЖУВАЧКА РЕПОРТЕРСКА ЛАБОРАТОРИЈА – ИРЛ Скопје
Трансакциска сметка: 300000004168320
Депонент: Комерцијална банка АД Скопје

За девизни уплати, користете ги следните инструкции:

BENEFICIARY:
Name of account holder: Zdruzenie na gragani Istrazuvacka Reporterska Laboratorija IRL Skopje
Address: Bul. Ilinden 47/1
Acc. No. : 701003458987
IBAN: MK07300701003458987

BENEFICIARY’S BANK:
Komercijalna Banka AD Skopje
Ul. Orce Nikolov br. 3, 1000 Skopje, Macedonia
BIC/SWIFT CODE: KOBSMK2X

IRL не го сочувува бројот на вашата банкарска картичка.

Плаќањата се обработуваат преку Stripe.

Донациите се управувани од French NGO Data for Reporters Journalists and Investigations – DRJI  врз основа на заеднички договор со ИРЛ.